Ålands landskapsregering är det självstyrda öriket Ålands regering och politiskt styrda förvaltningsorgan. Landskapsregeringen består av den politiskt tillsatta landskapsregeringen med lantråd och ministrar samt en förvaltning bestående av regeringskansliet och ett flertal olika avdelningar.

Byggledare vid Vägnätsbyrån, Infrastrukturavdelningen

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som byggledare vid Vägnätsbyrån, Infrastrukturavdelningen. 

Infrastrukturavdelningen och Vägnätsbyrån

Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, trafiksäkerhetsfrågor, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik. Bygg- och bostadsfrågor, el- och energifrågor samt geografiska informationssystem hör även till avdelningens ansvarsområden. Avdelningen har ca 100 anställda och en nettobudget om ca 40-45 Meuro. 

Vid Infrastrukturavdelningenfinns tre byråer; Allmänna byrån, Transportbyrån och Vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg-, energi- och GIS-frågor. Transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik samt utförare av verkstads- och färjetjänster. Vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet. Verksamhetens budget används till största del för att handla upp trafiktjänster, underhåll och reinvesteringar i landskapets infrastruktur och tonnage.   

Inom Vägnätsbyråns organisation finns en trafikingenjör, vägingenjör, bro- och hamningenjör och projektchef som stöds av biträdande ingenjörer, projekteringsingenjör och trafiksäkerhetskonsulent. Till byrån hör även vägunderhållsenheten. Byråns uppdrag är att ansvara som väghållare inom landskapet och att i detta uppdrag bl.a. analysera trafiksituationen på Åland, föreslå välgrundade insatser i trafiknätet för upprätthållande av infrastrukturen och utvecklande av den. Byrån ansvarar även för beställning av underhåll och genomförandet av beslutade infrastrukturinvesteringar, samt följer upp ingångna avtal. För det arbete byrån inte själva utför, upphandlas konsulter och entreprenörer. Inom avdelningen stöds byrån av administratörer, avdelningscontroller och jurist. 

Vägnätsbyrån är just nu i en spännande fas med många nya och stora projekt, som bland annat kortrutten och broutbytesprogrammet. I projekten ingår nybyggnation och anläggande av vägar, broar och hamnar. 

Arbetet som byggledare vid Infrastrukturavdelningen

I rollen som byggledare är du beställarens representant i infrastrukturprojekt under entreprenadskedet, såsom byggandet av hamnar, broar och vägar. Du arbetar centralt med ledningen av projekten och är delaktig i leveransen av projekten. Som byggledare ska du säkerställa att ett bra slutresultat och en bra kvalitetsnivå uppnås i entreprenaderna. 

Som byggledare rapporterar du löpande till och stödjer projektägaren av infrastrukturprojekt i din roll som projektets kanal in till förvaltningen i såväl operativa som administrativa och ekonomiska frågor. 

I arbetsuppgifterna ingår bl.a.:

-          att sammankalla, leda och skriva protokoll för byggmöten och möten för ekonomisk uppföljning,

-          bevaka arbetsmiljön,

-          bevaka att handlingar följs och efterlevs,

-          bevaka och följa upp kvalitéten på utförda och planerade arbeten,

-          bevaka och följa upp tidplaner, att godkända TA-planer inkommer och följs

samt

-          bevaka att besiktningsanmärkningar åtgärdas och att slutdokumentation överlämnas till beställaren.

Därtill är din uppgift att kontrollera att arbetet med arbetsmiljön följer gällande lagstiftning, hantera frågor och svar mot entreprenören, granska och analysera bygghandlingar, utarbeta underlag för uppföljning och kontroll av ändrings- och tilläggsarbeten, löpande följa upp entreprenörens tidplaner och dagbok, samt medverka vid besiktningar och protokollföra syner. I mån av möjlighet kan du även verka som säkerhetskoordinator i projekten. 

Som stöd eller beställarens representant i entreprenader, har du naturligt en plats såväl vid datorn som ute på fält vid infrastrukturprojekten. Landskapsregeringens projekt befinner sig i olika skede från planering till produktion. De större projekten är under upphandlingsfas av entreprenad och produktion beräknas komma igång ute i Ålands skärgård inom ett år och pågå i flera år framöver. Arbetsplatsen kommer delvis vara i lanskapsregeringens lokaler i Mariehamn och delvis på byggarbetsplatser på fasta Åland, men även i Ålands skärgård. Besök på arbetsplatsen planeras utefter behov, dock kan dagliga besök förväntas under vissa skeden av projekten. 

Vi kan erbjuda dig en trevlig arbetsgemenskap och ett spännande utvecklingsarbete där du själv har stora möjligheter att påverka, samt ett mycket intressant, utmanande och utvecklande jobb där du direkt påverkar ålänningarnas vardag. Vi ser att du är driftig, välorganiserad och flexibel. Arbetet kräver samarbetsförmåga, ett gott omdöme, datorvana och att du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska. 

Behörighetskrav och kompetensprofil

Vid universitet eller jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst tre års heltidsstudier inom bygg eller anläggning, samt relevant arbetserfarenhet inom bygg eller anläggning. God muntlig och skriftlig förmåga i svenska samt körkort för personbil är ett krav. 

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är en flerårig projektanställning, där nya förordnanden ges vid årsskiftet då budget för kommande år godkänts. 

Lön

Lön utgår enligt erfarenhet i lönespannet 3448-4370 euro/mån inkl. allmänt tillägg. 

Ansökan

Ansökningshandlingarna med CV ska vara registraturen tillhanda senast 2 augusti 2019 kl. 15:00 på adressen: 

Ålands landskapsregering

PB 1060        

AX-22111 MARIEHAMN

eller

registrator@regeringen.ax 

Mer information om arbetet som byggledare

Närmare information lämnas av projektchef Ian Bergström, telefon +358-18-25183, byråchef Lennart Nord, telefon +358-18-25163, eller avdelningschef Yvonne Österlund, nås per mail, e-post till alla tre fornamn.efternamn@regeringen.ax. 

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

LIKNANDE JOBB

Teknisk projektledare...


Mer info
& Ansökan
Kronoborgs län, Växjö

Administrativ chef


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Senior Manager...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

PROJEKTLEDARE INOM...


Mer info
& Ansökan
Skåne län, Malmö

Strateg -...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Huddinge

Product Owner to a...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Technical and...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län

Föreståndare


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala

Riksarkivet söker chef...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm