The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 47 500 students and 6 400 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract scientists and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future.

Doktorandplats i informatik

Vi inbjuder ansökningar till en doktorandplats i informatik för att arbeta med projektet ”Trust and Competence in the Age of Artificial Intelligence”. Informatik är ett designorienterat ämne i gränslandet mellan teknikkonstruktion och samhällsvetenskap. Forskningen inom ämnet syftar till att utveckla teorier och begrepp för att beskriva, förstå och utveckla IT- användning, men även till att designa innovativa applikationer inom olika områden. Informatikämnet inriktar sig på aspekter av design, organisering och användning av IT på såväl individuell, organisatorisk som samhällelig nivå.

Om institutionen

Vid institutionen för tillämpad informationsteknologi utvecklas individens kunskap och förmåga att analysera, förstå och hantera olika aspekter av IT likväl som samspelet mellan människan och tekniken.

Vår forskning och forskarutbildning bedrivs inom ett brett område kopplat till samhällets digitalisering som sträcker sig från bland annat Artificiell Intelligens, blockchain, och digital innovation via Internet of Things, mobil kommunikation och robotar till IT i skola och undervisning. Våra forskare är framgångsrika i arbetet med att söka och beviljas forskningsmedel, och hos oss pågår flera olika nationella och internationella forskningsprojekt.

Vi har cirka 30 doktorander i ämnena informatik, IT och lärande, kognitionsvetenskap och kommunikation. Doktorandutbildningen är ansluten till forskarskolan i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet (CUL) och den nationella forskarskolan inom Management and IT (MIT). Varje år genomförs en intern tvådagars doktorandkonferens.  

Institutionen är placerad i det kunskapsintensiva klustret på Lindholmen där verksamheten har ett väl utvecklat samarbete med såväl näringsliv och offentlig sektor som det civila samhället.

Om avdelningen för informatik

Avdelningen för informatik består av ett trettiotal forskare som arbetar särskilt med frågor rörande digital innovation, öppen innovation, digitala plattformar och digitalisering av offentlig sektor och som regelbundet är publicerade i internationella topptidskrifter.

All undervisning vid avdelningens program, Master in Digital Leadership och kandidatprogrammet Systemvetenskap: IT, människa och organisation reflekterar verksamhetens starka forskningsmiljö. 

I både forskning och utbildning har avdelningen en lång tradition av nära samarbete med industri och offentlig sektor. Avdelningen är värd för Swedish Center for Digital Innovation, SCDI samt erbjuder även uppdragsutbildning.

Arbetsuppgifter

Doktorandplatsen är kopplad till projektet Professional Trust and Autonomous Systems finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Syftet med detta projekt är att generera insikter i hur förtroende för maskininlärning kan uppnås genom socialt lärande. Detta kommer att ske genom att dokumentera hur frågor om ansvarsskyldighet identifieras och hanteras, och om/hur förtroende återupprättas bland yrkesverksamma inom det medicinska området. Projektet som ska slutföras under perioden för doktorandanställningen ansluts till detta tema genom att analysera professionellt förtroende med utgångspunkt i ett etnometodologiskt perspektiv.

Sociologen Harold Garfinkel beskrev hur förtroende och ömsesidighet bör förstås som en förutsättning för gemensamt handlande. Från detta perspektiv är ömsesidigt 'förtroende' ett utmärkande drag i all mänsklig interaktion. Fokus för projektet ligger i att förstå specifika praktiker vilka involverar olika tekniker för maskininlärning (ML). Grundidén är att om nya tekniska applikationer kommer i konflikt med lokal praxis och/eller deras krav på förtroende (trust requirements) så kan olika problem uppstå. Detta öppnar upp för flera nya frågor om vad som händer i situationer där ML och autonoma system implementeras. Eftersom de beståndsdelar och träningsdata som bygger upp många ML-system ofta är otillgängliga för sina användare, så kommer yrkesverksamma att möta flera nya utmaningar. Nya typer av antaganden kan importeras genom ML-applikationer och detta kan i förlängningen utmana den professionella kompetensen. Detta reser frågor kring hur dessa förändringar i underliggande antaganden kommer att påverka den professionella förståelsen av hur arbete fortsatt ska utföras på ett ansvarsfullt sätt? Och hur kan anomalier och artefakter i data identifieras och hur kan dessa problem lösas?

Ovanstående frågor pekar på behovet av en fördjupad förståelse av de konkreta villkoren för dessa utmaningar som praktiska och situerade frågor. Det första syftet med doktorandprojektet är att följa och dokumentera praktiker där ML-algoritmer utvecklas och/eller implementeras. I anslutning till traditionen för vetenskapsstudier, och mer specifikt laboratorie- och hybridstudier, kommer projektet att arbeta sociologiskt och etnografiskt. Detta kommer att innebära en undersökning som kräver en god förståelse för de tekniker och metoder som studeras. Det andra syftet med doktorandprojektet är att utveckla ett analytiskt perspektiv på de socio-tekniska relationer som utgör maskininlärning i praktiken. Detta kommer att omfatta en översyn av begrepp som teoretiserar de autonoma funktionerna i ML-teknik i relation till professionell kompetens och förtroende.

Som doktorand kommer den framgångsrika sökanden att bidra till det övergripande projektet samtidigt som hen tar ansvar för en serier delstudier vilka publiceras i internationella tidskrifter och konferenser.

Antagning till forskarutbildning i informatik syftar till en doktorsexamen i ämnet. Utbildningen löper över fyra år på heltid motsvarande 240 hp och fördelas på avhandlingsarbete, kurser, samt litteraturstudier. Forskarutbildningen består av en kursdel, och ett eget forskningsarbete som ska resultera i en skriftlig doktorsavhandling där doktoranden ska uppvisa en vetenskaplig progression inom ämnesområdet.

Doktorandens forskarutbildning bedrivs under handledning av en huvudhandledare och en eller flera biträdande handledare. Handledarna har till uppgift att bidra till doktorandens utveckling avseende metodologi, analytiska färdigheter och teoretiskt djup och bredd. Resultaten kommer att kommuniceras i form av vetenskapliga artiklar, konferenspresentationer mm och en doktorsavhandling. För att erhålla en filosofie doktorsexamen måste doktorander ha skrivit och muntligt försvarat en doktorsavhandling som har godkänts vid ett offentligt försvar (disputation) och han eller hon måste också ha erhållit betyget godkänt på de kurser och prov som ingår i studieplanen.

WASP-HS

Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS). WASP-HS vision är excellent forskning och ökad kunskap om konsekvenserna och utmaningarna med artificiell intelligens och autonoma system för humaniora och samhälle. Det tioåriga programmet har initierats och finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse med 660 miljoner kronor. Dessutom bidrar industri och universitet till programmets genomförande.

WASP-HS inkluderar en omfattande nationell forskarskola med upp till 70 doktorander, inrättandet av minst tio nya forskargrupper i hela Sverige, stöd för tolv gästprofessorer för att stärka svensk forsknings- och nätverksverksamhet samt ett antal forskningsprojekt. För mer information om forskning och andra aktiviteter, se http://wasp-hs.org/.

Forskarskolan inom WASP-HS erbjuder grunder, nya perspektiv och spetskunskap inom olika vetenskaper med undervisning av ledande forskare. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och besökande föreläsare stödjer forskarskolan aktivt byggandet av ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industrin. Den erbjuder ett mervärde utöver universitetens existerande doktorandprogram och en unik möjlighet för studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med hög industriell relevans.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i informatik har den som:

  • har en examen på master eller kandidatnivå i informatik, informationssystem, och/eller systemvetenskap eller liknande ämne. Behörig är även den som på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
  • har god förmåga i såväl talad som skriftlig engelska, med anledning av projektets internationella karaktär och publikationsmål.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vi letar efter en starkt motiverad person som kan arbeta självständigt, men som också är väl rustad för samarbete i detta multidisciplinära projekt. Med tanke på projektets mål är det meriterande om den sökande har visat intressen inom både samhällsvetenskap och datavetenskap. Vidare är det meriterande med kvalifikationer avseende vetenskapsteori (Science and technology studies), etnometodologi och konversationsanalys, samt datavetenskap.

 

Anställning

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete, enligt särskilda bestämmelser i förordningen. Sådant arbete får inte, innan en doktorsexamen har avlagts, överstiga 20% av heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Den person som blir antagen och därefter anställd kommer att placeras vid institutionen för tillämpad IT.

Anställningen som doktorand avser heltid / 100% och planerat startdatum är 2020-08-01 eller enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande

Urval, intervju och bedömning utförs av en lokal rekryteringsgrupp.

Kandidater som kallas in för en intervju kommer även att uppmanas att läsa en vetenskaplig artikel och sedan skriva en kritisk bedömning på engelska som relaterar artikeln till projektmålen Denna text kommer också att beaktas i antagningsprocessen.

Ansökningarna bedöms av en antagningspanel och antagningsbeslutet fattas av prefekt. Detta beslut kan inte överklagas.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om doktorandplatsen är du välkommen att kontakta universitetslektor Jonas Ivarsson: +46766182473, jonas.ivarsson@gu.se
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Emil Fägerwall Ödman: 031-786 2904

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan bör innehålla:

  1. En kort beskrivning av din bakgrund där du motiverar din lämplighet för doktorandanställningen och där du belyser dina aktuella forskningsintressen och hur du skulle angripa de specifika frågor som tas upp i beskrivningen av doktorandprojektet (cirka 4 A4-sidor, skrivna på engelska).
  2. CV inklusive en lista med vetenskapliga publikationer om tillämpligt
  3. Kopia av tentamen eller examensbevis. Icke-skandinaviska certifikat bör översättas till engelska.
  4. Registerutdrag av universitetskurser med betyg. Icke-skandinaviska dokument bör översättas till engelska.
  5. Kopia av uppsats/er eller andra vetenskapliga publikationer. Om du skickar in mer än ett, ange vilket du vill prioriteras i bedömningen. Det uppmuntras starkt att dessa texter är på engelska eller svenska.
  6. Eventuellt ytterligare meriter som den sökande önskar inkludera.
  7. Kontaktinformation för två personliga referenser (inklusive en beskrivning av din relation till dem)

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-01-29

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

LIKNANDE JOBB

First Doctoral Student...


Mer info
& Ansökan
Skåne län, Lund

Doktorand inom Kritisk...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

PhD student in Gender...


Mer info
& Ansökan
Östergötlands län, Linköping

Doktorandplats i...


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län, Göteborg

PhD Student in Science...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala

Two PhD students in...


Mer info
& Ansökan
Östergötlands län, Linköping

PhD position in...


Mer info
& Ansökan
Värmlands län, Karlstad

PhD position in...


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län, Göteborg

Doktorand inom Kritisk...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm