Ålands landskapsregering är det självstyrda öriket Ålands regering och politiskt styrda förvaltningsorgan. Landskapsregeringen består av den politiskt tillsatta landskapsregeringen med lantråd och ministrar samt en förvaltning bestående av regeringskansliet och ett flertal olika avdelningar.

Förvaltningschef, vid landskapsregeringens allmänna förvaltning

Självstyrelsen och Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning

Landskapet Åland är självstyrt, demilitariserat, enspråkigt svenskt och har lagstiftningsbehörighet inom de områden som självstyrelselagen anger. Lagtinget är Ålands lagstiftande parlament och utövar även budgetmakten. Lagtinget tillsätter landskapsregeringen, som bereder och verkställer frågor som hör till självstyrelsen.

Till sin hjälp har landskapsregeringen en allmän förvaltning som har till uppgift att biträda den politiska landskapsregeringen och dess ledamöter i de ärenden och andra uppgifter som ankommer på landskapsregeringen samt ge service till allmänheten.

Landskapsregeringens allmänna förvaltning består av ett regeringskansli och fem avdelningar. Dessutom finns det en lagberedning. Antalet anställda uppgår till ca 300 personer.

Arbetet som förvaltningschef

Förvaltningschefen ska verka för självstyrelsen och leda och utveckla arbetet inom den allmänna förvaltningen i linje med styrdokument och politiska beslut. Förvaltningschefen är förvaltningens ansikte utåt och har både politikers och tjänstemännens förtroende.

Det ankommer på förvaltningschefen att leda, utveckla och övervaka verksamheten inom landskapsregeringens allmänna förvaltning samt att se till att de olika avdelningarna samverkar och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt ändamålsenligt sätt. Förvaltningschefen är ledare för regeringskansliet och handlägger personalärenden som gäller avdelningarnas avdelningschefer samt organisatoriska frågor.

Förvaltningschefen ska också hålla sig underrättad om förhållandena inom andra delar av landskapsregeringens förvaltning och underlydande myndigheter.

Förvaltningschefen ansvarar för att utvecklingsprojekt som berör hela förvaltningen eller flera avdelningar gemensamt genomförs. Förvaltningschefen tar initiativ till och utarbetar planer för administrativa reformer och förbättringar samt fullgör andra uppgifter i enlighet med vad landskapsregeringen beslutar.

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörig för tjänsten som förvaltningschef är den som vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagt en examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier inom juridik eller med en lämplig ämneskombination för tjänsten.

Dessutom bör du ha erfarenhet av förvaltningsuppgifter samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.

Du bör vara noggrann, ansvarstagande, kunna se nya möjligheter och ta initiativ. En verbal, utåtriktad och handlingskraftig person som ser helheter och är bra på att inspirera och motivera andra för att nå målen. Ditt ledarskap ska vara såväl strategiskt som resultatorienterat och du behöver ha en god förmåga att kommunicera, skapa delaktighet och fatta beslut. I ditt arbete med att leda allmänna förvaltningen bör du också vara bra på att bygga relationer och skapa gott samarbete såväl inom allmänna förvaltningen som i förhållande till politiker, myndigheter och andra målgrupper och nätverk.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och vid intervjutillfällena.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten kan besättas tidigast efter att den nya lagen (LTB 65/2019) trätt i kraft. Lagen är nu föremål för lagstiftningskontroll av presidenten.

Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön

Avtalslön

Ansökan

Ansökningshandlingarna och löneanspråk ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 8.11.2019, kl. 15.00 lokal tid.  

Ansökan sänder du till

registrator@regeringen.ax

eller per post till

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Mer information om arbetet som förvaltningschef

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats

Mer information om självstyrelsen, organisationen och förvaltningschefens uppdrag finns i:
Självstyrelselag (1991:71) för Åland.
Landskapslag (1998:70) om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning.
Landskapsförordning (2017:143) om landskapsregeringens allmänna förvaltning.
www.regeringen.ax Åländsk lagstiftning

Närmare information om tjänsten lämnas av förvaltningschef Dan E Eriksson eller lantråd Katrin Sjögren, telefon +358 18 25000 (växel)

LIKNANDE JOBB

Lagberedningschef


Mer info
& Ansökan
Åland, Mariehamn

Seniora Projektledare


Mer info
& Ansökan
Västerbottens län, Skellefteå

Projektledare -...


Mer info
& Ansökan
Västerbottens län, Skellefteå

Stadsdirektör


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län, Göteborg

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR


Mer info
& Ansökan
Gävleborgs län, Söderhamn

VD


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Kanslichef


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Chef / Managing Director


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Vd och akademisk ledare


Mer info
& Ansökan
Jönköpings län, Jönköping