The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 47 500 students and 6 400 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract scientists and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future.

Doktorand i artificiell intelligens och politiskt språk inom GRIPES-projektet

Göteborgs universitet utlyser en ny doktorandtjänst som är kopplad till det nya GRIPES-projektet (Gothenburg Research Initiative for Politically Emergent Systems), finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. GRIPES är ett tvärvetenskapligt projekt som syftar till att undersöka vilken roll artificiell intelligens spelar i användandet av en viss typ av manipulativa politiska budskap, så kallade ”hundvisslor”. 

Hundvisslor är uttryck som är optimerade för att deras avsedda budskap ska förstås av vissa grupper men inte andra – en hundvissla är misslyckad om alla förstår den. Hundvisslor används för att implicit uttrycka åsikter och ståndpunkter som av många uppfattas som kontroversiella eller oacceptabla, men som kan vara politiskt fördelaktiga att kommunicera i relation till en viss väljargrupp.

Utvecklingen inom AI-teknologin de senaste åren såväl som enskilda skandaler (t ex Cambridge Analytica-affären) antyder att privata såväl som statliga aktörer med stora resurser till sitt förfogande bedriver den här typen av optimering av budskap. GRIPES strävar efter att förstå vilka begränsningar som finns för den här typen av teknologi samt utveckla verktyg som gör AI-förstärkt politisk kommunikation mer transparent.

Universitetet bedriver ledande forskning inom datalingvistik, teoretisk lingvistik, journalistik och opinionsforskning vid flera institutioner och fakulteter. GRIPES är placerat vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid Göteborgs universitet, och är knutet till centrum för lingvistisk teori och sannolikhetsstudier (CLASP). Det har också nära koppling till SOM-institutet och institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG). GRIPES är en del av WASP-HS-programmet – humaniora och samhällsvetenskapliga delen av Wallenbergstiftelsernas program för AI och autonoma system.

Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS). WASP-HS vision är excellent forskning och ökad kunskap om konsekvenserna och utmaningarna med artificiell intelligens och autonoma system för humaniora och samhälle. Det tioåriga programmet har initierats och finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse med 660 miljoner kronor. Dessutom bidrar industri och universitet till programmets genomförande.

WASP-HS inkluderar en omfattande nationell forskarskola med upp till 70 doktorander, inrättandet av minst tio nya forskargrupper i hela Sverige, stöd för tolv gästprofessorer för att stärka svensk forsknings- och nätverksverksamhet samt ett antal forskningsprojekt.

För mer information om forskning och andra aktiviteter, se http://wasp-hs.org/.

Forskarskolan inom WASP-HS erbjuder grunder, nya perspektiv och spetskunskap inom olika vetenskaper med undervisning av ledande forskare. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och besökande föreläsare stödjer forskarskolan aktivt byggandet av ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industrin. Den erbjuder ett mervärde utöver universitetens existerande doktorandprogram och en unik möjlighet för studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med hög industriell relevans.

 

Ämnesområde

Lingvistik eller datalingvistik eller journalistik, medier och kommunikation

 

Specifik ämnesbeskrivning

Tillämpning av tekniker inom datalingvistik, maskininlärning, teoretisk språkvetenskap, journalistik och/eller opinionsforskning för att skapa verktyg och resurser för att förstå hundvisslornas utmärkande drag, deras politiska och sociala effekter, deras spridning, deras effekter på individer och gruppers beteenden, deras kognitiva följder, allt vad gäller artificiell intelligens, autonoma system och agentbaserad simulering.

 

Arbetsuppgifter

Denna position innebär olika arbetsuppgifter beroende på sökandes kompetens. Den vinnande kandidaten kommer bedriva sin forskarutbildning i antingen lingvistik eller datalingvistik vid FLoV eller journalistik, medier och kommunikation vid JMG. Företräde kommer att ges till kandidater med vilken bakgrund som helst med utbildning eller arbetslivserfarenhet inom datavetenskap, maskininlärning, NLP (Natural language processing), agentbaserad simulering eller avancerade statistiska analysmetoder.

Vi kommer att anställa en välkvalificerad och välmotiverad kandidat för att ta fram verktyg (t.ex. programvara), tekniker (t.ex. algoritmer, formella metoder) och/eller dataresurser (t.ex. surveyexperimentell data, media- eller opinionsdata) för grundläggande simuleringar av utvecklingen av hundvissel-kommunikation och dess effekter på individer (t.ex. personer, organisationer) och befolkningsgrupper (t.ex. identitet/intressegrupper, väljare). Planen är att det arbete ska göras med utgångspunkt från ett övergripande agentbaserat simuleringsparadigm, där målet är att iterativt grunda mycket abstrakta simuleringar i allt mer manifesta politiska situationer där kommunikation med hundvisslor kan spridas.

GRIPES involverar flera olika teoretiska perspektiv och metoder, och det finns utrymme för den sökande att, i samråd med övriga projektmedlemmar, fokusera på ett område som passar hans eller hennes intresseområden och kompetens. Dessa områden inkluderar men är inte begränsade till:

Datainsamling genom enkät- och intervju- och experimentella studier, framförallt inom SOM-institutets LORE-ramverk för opinionsforskning.

Utveckling av en agentbaserad simulationsmiljö genom tekniker som reinforcement learning och generative adversarial networks

Användning av tekniker inom NLP (Natural language processing) för att hitta mönster i nyhetsdatabaser som reflekterar mönster som påträffats i en simulationsmiljö.

Integrering av spelteoretiska metoder och lingvistiska modeller av hundvissleanvändning.

Arbetet kommer att utföras inom GRIPES-projektet i en integrerad miljö med andra forskare vid FLoV, JMG och andra institutioner och forskargrupper. Det är en fördel om den sökande har en bakgrund inom något av följande områden: Lingvistik (t ex sociolingvistik eller teoretisk/formell lingvistik), datalingvistik (inklusive maskininlärning/statistiska metoder) och journalistik/media/kommunikation. 

Den sökandes huvuduppgift kommer att vara att skriva en doktorsavhandling inom något av de områden som nämnts ovan, samt att genomföra obligatoriska kurser inom forskarutbildningen. Han eller hon kan också utföra en begränsad mängd undervisning, administration, eller forskning som inte relaterar direkt till hans eller hennes avhandlingsämne. I förekommande fall förlängs doktorandtjänsten med motsvarande tid.

Den sökande förväntas delta i aktiviteter och kurser inom GRIPES och WASP-HS, liksom i aktiviteter vid institutionen där doktorandtjänsten är förlagd. Projektets arbetsspråk är engelska. Det kommer att finnas finansiering för resor inom projektet, samt resurser och stöd för experimentellt och komputationellt arbete. 

 

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.

Allmän behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå enligt Högskoleförordningen kap 7, § 39 har den som:

 1. avlagt examen på avancerad nivå, eller 
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
 3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper

Särskild behörighet

Den sökande kommer att ingå i forskarutbildningen i antingen datalingvistik, lingvistik eller journalistik, media och kommunikation, beroende på hans eller hennes kvalifikationer och intresseområde.

Särskild behörighet för respektive område finns specificerat i varje ämnes studieplan:

 

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

Antagning och urval sker med beaktande av hur väl projektförslaget passar in i den forskning som bedrivs. Som grund för urvalet krävs att den sökande bifogar:

 1. Uppsatser, självständiga arbeten (examensarbeten) och eventuella publikationer. Dessa bedöms utifrån följande kvalitetskriterier, där de två sistnämnda väger tyngst: Adekvat ämnesavgränsning och relevant frågeställning, adekvat disponering av ämnet och strukturering av uppsatsen, adekvat språkbehandling och formalia, vetenskaplig kvalitet, självständighet. 
 2. En projektplan om maximalt fyra sidor (ex. referenser, 11 p. typsnitt) i vilken den sökande anger ett forskningsområde han/hon vill utveckla, motiverar dess relevans samt diskuterar vilka teorier, metoder och material som kan bli aktuella. Projektplanen bedöms utifrån följande kriterier: förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning inom området, om frågeställningarna är fruktbara och förankrade i aktuell forskning, genomförbarhet inom utbildningen på forskarnivå samt om skissen gör troligt ett värdefullt bidrag till forskningen. Projektplanen ger även underlag för bedömning av institutionens handledarkompetens inom det forskningsområde som anges. 
 3. Andra dokument såsom exempelvis rekommendationsbrev. 

Antagning och urval sker med beaktande av institutionens handledningsresurser inom området för doktorandens forskningsinriktning. Urvalsprocessen kan förutom granskning av insänd meritering även innefatta intervjuer. Beslut om antagning fattas av prefekten efter beredning på institutionen.

 

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, HF 5 kap 7§ Doktorandanställning

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori eller journalistik, medier och kommunikation Göteborg

Tillträde: 2020-08-15

Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

 

Tillsättningsförfarande

Urval, intervju och bedömning utförs av rekryteringsgrupp på Göteborgs universitet. 

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Asad Sayeed, projektledare, asad.sayeed@gu.se

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

 

Ansökan

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar till: Personaladministratör, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Ange diarienummer. 

För att ansökan ska betraktas som fullständig måste den inkludera:

 1. Ett introduktionsbrev på max 1 000 ord (cirka 2 sidor), helst kortare. Brevet ska bestå av fyra stycken i följande ordning: (a) en kort presentation av dig själv, (b) en kort presentation av dina meriter, (c) en kort presentation av forskningsprojektet samt (d) en kort beskrivning av varför GRIPES-projektet är intressant för dig.
 2. Ett CV, inklusive en publikationslista (om tillämpligt).
 3. Uppsatser, självständiga arbeten (examensarbeten) och eventuella publikationer. Dessa bedöms utifrån följande fem kvalitetskriterier, där de två sistnämnda väger tyngst: Adekvat ämnesavgränsning och relevant frågeställning, adekvat disponering av ämnet och strukturering av uppsatsen, adekvat språkbehandling och formalia, vetenskaplig kvalitet, självständighet. 
 4. En projektplan om maximalt fyra sidor (ex. referenser, 11 p. typsnitt) i vilken den sökande anger ett forskningsområde han/hon vill utveckla, motiverar dess relevans samt diskuterar vilka teorier, metoder och material som kan bli aktuella. Projektplanen bedöms utifrån följande kriterier: förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning inom området, om frågeställningarna är fruktbara och förankrade i aktuell forskning, genomförbarhet inom utbildningen på forskarnivå samt om skissen gör troligt ett värdefullt bidrag till forskningen. Projektplanen ger även underlag för bedömning av institutionens handledarkompetens inom det forskningsområde som anges. 
 5. En lista på 2-3 namn med referenspersoner inom akademi eller arbetsliv (valfritt). 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-04-15

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

LIKNANDE JOBB

Doktorand i teoretiska...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

PhD student in...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i molekylär...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i systematik...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i oorganisk...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Professor i freds- och...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala

Doktorand i matematisk...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm