Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta moderna idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag cirka 150 medarbetare och 1 400 studenter.

Doktorand inom idrottsvetenskap, inriktning Psykologi

Vi vill förstå mer om hur fysiska aktivitetsmönster påverkar våra hjärnor och hur hållbara rörelsekulturer kan stödjas i samhället, i arbetslivet och privatlivet för att på ett effektivt och attraktivt sätt bidra till ett hälsofrämjande för alla. Därför lanserar GIH tillsammans med näringsliv och intresseorganisationer nu E-PABS (Center of Excellence in Physical Activity, Healthy Brain Functions and Sustainability). Vi engagerar forskare, företagspartners och andra aktörer som vill samproducera kunskap som kommer samhället till nytta.

Målsättningen är att E-PABS ska utgöra ett internationellt nav för forskning och utbildning om fysisk aktivitet, hälsosamma hjärnfunktioner och hållbarhet. Vi rekryterar nu två postdoktorer (en i epidemiologi och fysisk aktivitet samt en i exercise neurophysiology), en lektor (i inkluderande fysisk aktivitet) och två doktorander (en i psykologi och en i träningens neurofysiologi) till vårt team. För mer info om E-PABS gih.se/hjarnhalsa.

GIH utlyser härmed en doktorandplats inriktning Psykologi.

Projektbeskrivning

Vardaglig fysisk aktivitet är positivt relaterat till hälsosamma hjärnfunktioner, såsom psykisk hälsa, kognitiv förmåga och de mekanismer som stödjer dessa. Vi har dock förhållandevis lite kunskap om hur fysisk aktivitet kan användas i behandling vid stressrelaterad psykisk ohälsa samt hur olika träningsintensiteter påverkar patientgruppen fysiologiskt, kognitivt och psykologiskt.

Det föreslagna projektet syftar till att undersöka effekten av olika doser av fysisk aktivitet på fysiologiska, kognitiva och psykologiska mekanismer hos personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Projektet syftar också till att undersöka fysisk aktivitet i komplement till digital KBT-behandling i en randomiserad kontrollerad design.

Med hjälp av den mest robusta forskningsdesignen, den för närvarande bästa tekniken för mätning av fysisk aktivitet och ett utvärderat digitalt KBT-program utvecklat vid Linköpings universitet i samarbete med företagshälsovårdskoncernen Avonova Hälsa AB, syftar detta projekt till att erbjuda beslutsfattare praktisk kunskap för att utforma effektiv rehabilitering för patienter med stressrelaterade besvär.

Specifikt kommer två huvudforskningsfrågor att vara av intresse:

 1. Vilka är de omedelbara fysiologiska, kognitiva och psykologiska effekterna av olika doser av fysisk aktivitet hos personer med stressrelaterad psykisk ohälsa?
 2. Vilka är rehabiliteringseffekterna av att lägga till fysisk aktivitet på KBT-insatser vid behandling av stressrelaterade sjukdom?

Doktorandprojektet genomförs i samverkan mellan GIH och Avonova Hälsa AB inom ramen för E-PABS under 2022-2026. Doktorandtjänsten innefattar kliniskt arbete med patientgruppen på Avonova Hälsa AB med handledning från såväl GIH som Avonova Hälsa AB.

Doktoranden får erfarenhet av vetenskapligt arbete och produktion, och utvecklar ett metodologiskt kunnande inom digital KBT, randomiserad kontrollerad studiedesign samt laborativa studier. Doktoranden kommer att ingå i forskningsmiljön E-PABS och mer specifikt en forskargrupp på 4-5 seniora forskare, postdoktorer, doktorander och masterstudenter som fokuserar på fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Inom ramen för doktorandprojektet kommer möjligheter för internationellt utbyte att finnas via E-PABS internationella nätverk. Doktoranden förväntas aktivt delta i detta nätverk och förväntas därför ha goda kommunikativa färdigheter.

Goda möjligheter finns även för doktoranden att involveras i samverkan med E-PABS företagspartners. Regelbunden handledning av såväl huvud- samt bihandledare ingår i doktorandprojektet och under projektets gång kommer doktoranden att beredas möjlighet att bidra aktivt till design av studier, författande av artiklar, etikansökningar, presentationer vid nationella och internationella vetenskapliga konferenser och i anslagsansökningar.

Behörighet till utbildning på forskarnivå

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs att den sökande har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt, inom eller utom landet, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Gymnasiebetyg som motsvarar Engelska 6 är ett grundläggande krav. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium krävs intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest (TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (The International English Language Testing System), eller Cambridge ESOL, (English Language Assessment)) i enlighet med krav på antagning.se: universityadmissions.se/en/all-you-need-to-know. Eventuella undantag från krav på intyg är reglerade på universityadmissions.se. Sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver visa prov på engelskt språktest.

Särskild behörighet

 • Leg Psykologexamen omfattande 300hp utfärdad i Sverige

Den grundläggande och särskilda behörigheten ska vara uppfylld vid tiden för antagning till forskarutbildning, 2022-01-01.

Ansökan

Ansökan om antagning ska innehålla följande vidimerade handlingar i pdf-format:

 • Examensbevis eller andra dokument som styrker behörigheten. Kopia på examensbevis ska bifogas på originalspråk samt i engelsk översättning av auktoriserad översättare (gäller ej svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska). Om studierna inte är avslutade vid ansökningstillfället ska den sökande även bifoga ett intyg utfärdat av utbildningsanordnaren som anger förväntat examensdatum,
 • Intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest: TOEFL, IELTS, ESOL (gäller sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium eller en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program),
 • Uppsats på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats) samt ev andra vetenskapliga arbeten (max tre),
 • CV inklusive ett personligt brev
 • Förslag på minst två referenser.
 • Preliminär projektplan (max 7000 tecken inkl blanksteg) med en redogörelse för det tänkta projektet, relevanta frågeställningar,  forskningsläge, metodik och genomförande samt reflektioner rörande projektets relevans.

Läs mer om ansökan till utbildning på forskarnivå.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. En viktig bedömningsgrund utgör inriktning på högskolepoängen på avancerad nivå samt kvalitet på det självständiga arbetet på avancerad nivå. Bedömningen sker utifrån följande fastställda kriterier: 

 • förtrogenhet med för avhandlingsämnet relevanta förkunskaper inom området fysisk aktivitet och hälsa,
 • kvalitet på självständigt arbete på avancerad nivå,
 • kvalitet på den preliminära projektplanen,
 • dokumenterad förmåga att författa vetenskapligt arbete på engelska,
 • analytisk förmåga,
 • förmåga till kritiskt tänkande och problemformulering,
 • skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga på svenska och engelska samt,
 • förtrogenhet med vetenskapligt arbetssätt och etiska problemställningar.

För denna doktorandplats beaktas även följande:

 • god initativtagningsförmåga och självständighet,
 • tidigare projektledarerfarenheter, medverkan eller ansvar för att driva forskningsprojekt,
 • klinisk erfarenhet av att arbeta med stressrelaterad psykisk ohälsa

Antagning och anställning

Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningens 7 kap. samt i GIH:s antagningsordning. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i högskoleförordnings 5 kap. Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. 

Övriga villkor

Vi förutsätter att du befinner dig på högskolan för att följa kurser och seminarier samt att du aktivt deltar i vår forskningsmiljö. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen utbildning rekommenderas innehavaren att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i högskoleförordningen.

För mer information om anställningarna som doktorand och utbildning på forskarnivå vid GIH hänvisas till våra webbsidor om utbildning på forskarnivå vid GIH.

För information om vad det innebär att vara anställd på GIH, se vår medarbetarskaps- och ledarskapspolicy. GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning om fyra år på heltid (motsvarande 100 procent) enligt högskoleförordningens 5 kap 1–7§ med tillträde den 2022-01-01.

Lön

Lönen regleras genom lokalt kollektivavtal.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 2021-11-15.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan. GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Victoria Blom 
Biträdande prefekt 
070-721 30 29 
victoria.blom@gih.se

Jonas Mikaels 
biträdande prefekt, studierektor för forskarutbildningen 
070-295 95 37 
jonas.mikaels@gih.se

Camilla Norrbin 
Facklig företrädare, OFR-ST 
08-120 537 14 
camilla.norrbin@gih.se

Kerstin Hamrin 
Facklig företrädare, Saco-S 
08-120 538 16 
kerstin.hamrin@gih.se 

LIKNANDE JOBB

Doktorand inom...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Postdoktor i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Professor i klinisk...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala

Högskolelektor i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Postdoktor i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm