Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 20 000 studerande och ca 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Universitetslektor i omvårdnad (klinisk)

Institutionen för hälsovetenskaper

Vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns Institutionen för hälsovetenskaper som omfattas av ämnena Omvårdnad, Oral hälsa, Folkhälsovetenskap och Medicinsk vetenskap. Inom ämnet omvårdnad bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar (ambulanssjukvård, intensivvård, operationssjukvård och distriktssköterska), fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning. Omvårdnad utgör huvudområde i examen på grundnivå (kandidatnivå) och avancerad nivå (magister- och masterexamen) samt ämne i examen på forskarnivå (licentiat- och doktorsexamen).

Ämnets forskning är samlat inom forskningsprogrammet Främja hälsa och vårdkvalitet. Forskningsprogrammet omfattar tre forskningsområden som delvis integrerar med varandra: Modeller och innovationer för säker vård, Hantering av komplexa ohälsotillstånd samt Kompetens och professionsutveckling inom omvårdnad. Forskarutbildningen i ämnet är knuten till universitetets forskarskola inom hälsoområdet, Forskarskolan Hälsa. Du kan läsa mer på https://www.kau.se/omvardnad/forskning/framja-halsa-och-vardkvalitet

Vi söker nu en klinisk lektor i omvårdnad vid Karlstads universitet med placering på universitetet och i Region Värmland.

Beskrivning
Anställningen som universitetslektor i omvårdnad omfattas av ett nära samarbete mellan Karlstads universitet och Region Värmland. Som anställd har du hela din anställning vid Karlstads universitet men har under de första fyra åren en placering på deltid i Region Värmland, därefter är placeringen enbart på Karlstads universitet. Syftet med samarbetet är att utveckla och fördjupa klinisk forskning inom omvårdnad, stärka pedagogisk kvalitet för verksamhetsförlagd utbildning och vara kliniskt verksam inom Region Värmland. Anställningen är tidsfördelad motsvarande 40% klinisk forskning, 30% klinisk verksamhet och 30% utbildning.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att integrera klinisk forskning, klinisk verksamhet, verksamhetsförlagd utbildning och tillika vara delaktig i utbildning. Uppdraget inom klinisk forskning omfattar att bilda nätverk och skapa seminarier mellan akademi och klinisk verksamhet, söka externa forskningsmedel, vara ett stöd för skrivande av FoU planer, fördjupa och bredda vetenskaplig kompetens bland medarbetare samt bedriva klinisk forskning och utveckling av vården. Inom utbildning förväntas du utveckla och ansvara för pedagogisk kvalitet (inom VFU tillsammans med Regionen), undervisa och handleda medarbetare och studenter, bedriva interprofessionellt samarbete med olika utbildningar för utveckling av gemensamma studentaktiviteter samt föreläsa, ha examinatorsuppdrag samt handledning av examensarbeten. I det kliniska uppdraget har du patientkontakter utifrån verksamhetens behov och specifik kompetens samt ingår i ledningsgrupp och deltar i diskussioner om forskning, utbildning och utveckling på en övergripande nivå.

Behörighetskrav
För behörighet att anställas som universitetslektor vid Karlstads universitet krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom relevant ämnesområde och uppvisad pedagogisk skicklighet. Alternativt motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För att verka som klinisk lektor i omvårdnad är du dessutom legitimerad sjuksköterska eller specialistsjuksköterska med god klinisk erfarenhet. Därtill krävs goda kunskaper i det svenska språket för att sakligt kunna kommunicera med patienter och bedriva säker vård.

Ett krav för anställning är även genomförd högskolepedagogisk utbildning, eller på annat sätt förvärvade motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning. (För behörighetskrav i övrigt, se Karlstads universitets anställningsordning/länk/ samt Högskoleförordningen 4 kap § 4).

Bedömningsgrunder
Vid tillsättning av anställningen kommer lika vikt att läggas vid prövningen av den sökandes vetenskapliga, pedagogiska samt kliniska kompetens och förmåga. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt förmåga att handleda och examinera. Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet och forskningens omfattning avseende djup och bredd. Den kliniska kompetensen bedöms utifrån dokumenterad erfarenhet och förmåga av relevans för verksamheten i förhållande till den sökandes önskade kliniska placering. Stor vikt fästs vid den sökandes personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater, patienter och studenter och förmåga att ta egna initiativ och visa engagemang för andra. Det är meriterande att ha erfarenhet av projektledning eller att ha varit forskningsledare. Vikt läggs vid förmågan att i konkurrens erhålla medel för forskning. Vi värdesätter slutligen god administrativ kompetens, god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete liksom uppvisad god förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. De första fyra åren ingår placering i Region Värmland motsvarande 30% i klinisk verksamhet. Provanställning kan komma att tillämpas.

Övrigt
Efter fyra år som klinisk lektor med placering delvis i Region Värmland övergår placeringen helt till Karlstads universitet, som lektor i omvårdnad.

Ansvarig chef vid Karlstads universitet genomför årligen medarbetarsamtal och har det övergripande medarbetaransvaret. Årlig uppföljning kring uppdragets progression kommer att genomföras tillsammans med fou-chef och verksamhetschef vid Region Värmland och ansvarig chef på Karlstads universitet.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av;

- personligt brev

- meritsammanställning med två referenspersoner

- fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet

- intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper

- intyg på språkkunskaper i svenska

- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration

- planer för den framtida verksamheten.

- publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå).

- kopior på betyg, intyg och examensbevis.

- högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, till exempel läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)

- giltig yrkeslegitimation

- redogörelse för och intyg på klinisk erfarenhet

- kontaktinformation till minst två referenspersoner, varav minst en chef

Vid eventuell anställning kommer information från belastningsregistret att hämtas.

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent” som finns på www.kau.se under lediga anställningar. Där finner du även Karlstads universitets anställningsordning.

Underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker och publikationer, skickas i tre exemplar till

Karlstads universitet

Registrator

651 88 Karlstad

Ange ref. nr REK2020/117

Sista ansökningsdag 2020-08-31

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Heltid
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer REK2020/117
Kontakt
  • Helene Hjalmarson, +46 54 700 2537 helene@kau.se
Facklig företrädare
  • Thomas Bragefors, SACO, 054-700 1714
  • Denita Gustavsson, OFR, 054-700 1434
  • Tony Ingemarsson, Lärarförbundet, 054 700 1404
Publicerat 2020-05-28
Sista ansökningsdag 2020-08-31
LIKNANDE JOBB

Universitetslektor i...


Mer info
& Ansökan
Värmlands län, Karlstad

Professor i...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala

Professor i psykologi...


Mer info
& Ansökan
Västerbottens län, Umeå