Region Sörmland ansvarar för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Verksamhetsområdet hållbar regional utveckling bildades januari 2019 i samband med regionbildningen och det då utökade uppdraget i form av att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling för Region Sörmland. Verksamhetsområdet består av cirka 150 medarbetare, leds av den regionala utvecklingsdirektören och är från 2020 organiserat i åtta verksamheter.

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss! 

Hälso- och sjukvården i Region Sörmland har ca 7 000 medarbetare och omsätter 7 miljarder. Verksamheten är organiserad i fem divisioner; primärvård, psykiatri och funktionshinder, medicin, medicinsk service samt kirurgi.
Varje division bedriver sin verksamhet över hela länet och leds av en divisionschef.
Region Sörmland bedriver primärvård vid 19 egna vårdcentraler samt vid regionens tre akutsjukhus – Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

Under de senaste åren har vi arbetat intensivt med att säkerställa att vi långsiktigt kan erbjuda en attraktiv arbetsplats, en smidig resa genom vården och rätt nyttjade resurser. Som hälso- och sjukvårdsdirektör blir din uppgift att driva detta viktiga arbete vidare.
Vi är inne i ett betydande utvecklings- och förändringsarbete som påverkar hälso- och sjukvården i hela Sörmland. Som en del i det arbetet bygger vi nytt och rustar upp för att möta framtiden. Vi satsar på att modernisera våra sjukhus och vi intensifierar vårt arbete med att tydliggöra vilken vård vi ska bedriva inom regionen och var den ska ske. Vi arbetar kontinuerligt med utveckling av våra processer, arbetssätt och att kunna använda de möjligheter digitaliseringen ger. Forskning, innovation och kunskapsstyrning är en grundförutsättning för utveckling och en central verksamhet inom Region Sörmland.
Andra angelägna uppgifter för ny hälso- och sjukvårdsdirektör är att på ett övergripande plan leda vårt fortsatta arbete med att säkra en god ekonomisk hushållning, en hållbar och effektiv kompetensförsörjning samt den omställning som innefattas under begreppet en ”God och nära vård”.  
Vi vill ytterligare stärka samverkan mellan sjukhusen i länet, mellan sjukhus och primärvård, med kommunerna och med andra vårdgivare. I frågor som rör hälsan har många människor kontakt med såväl regionens sjukvård som med kommunerna och en rad andra organisationer. Individens behov är utgångspunkten för vården och målet är att den enskilde inte ska märka när ansvaret för vården går över från en vårdgivare till en annan.

Du blir hälso- och sjukvårdens ledande tjänsteman och är direkt underställd regiondirektören. Det innebär att du har ett helhetsansvar för att de politiska besluten verkställs, för hur verksamheten bedrivs, för ledningsstruktur, organisation, arbetsmiljö samt för ekonomisk styrning och uppföljning. Rollen innebär också att vara ett stöd till politiken i det strategiska arbetet med att fortsätta utveckla verksamheten.
 
Kvalifikationer
Du har gedigen erfarenhet från ledande befattning och mycket god förståelse för en politiskt styrd organisation. Du behöver ha mycket god erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård samt erfarenhet av att driva utveckling av verksamhet, styrning och organisation. Vi behöver dig som framgångsrikt har drivit förändring av processer och arbetssätt i en komplex och personalintensiv verksamhet. Som ledare har du ett strategiskt synfält och du är utvecklingsinriktad. Med ödmjukhet, lyhördhet och god förmåga till samarbete och delaktighet skapar du engagemang och glädje i arbetet.


Kontakta gärna vår konsult på ProAstri, Agneta Värmon 070-732 55 00, för en första informell kontakt.

Du är välkommen med din intresseanmälan så snart du har möjlighet, men senast den 9 oktober via Proastri