SMHI är en svensk myndighet med ett globalt perspektiv. Vår vision är ”Ett hållbart samhälle i en värld i förändring, tack vare vår kunskap om väder, vatten och klimat”. Högkvalitativ tillämpad forskning och utveckling bidrar till att möta samhällsutmaningarna inom SMHIs verksamhetsområde, bland annat med kunskap om klimatförändring, för ett hållbart samhälle och en hållbar miljö. Forskning vid SMHI riktas för att stödja och utveckla SMHIs uppdrag, vision och mål och för att uppfylla internationella överenskommelser som Agenda 2030, Parisavtalet och Sendairamverket. SMHIs forskning och utveckling sker i nära samarbete med intressenter och med djup förståelse för användarnas behov. Huvuddelen av arbetet bedrivs i externfinansierade nationella och internationella projekt.

Professor i hydrologi

SMHI har från 2017-01-01 fått möjligheten att inrätta fyra professurer, en i varje ämnesområde meteorologi, klimatologi, hydrologi och oceanografi.

SMHI söker en professor inom hydrologi med huvudinriktning mot utveckling och tillämpning av hydrologisk modellering, gärna med erfarenhet av prognoser och projektioner, hydrodynamisk modellering och AI. Forskningen ska öka resultatens kvalitet och finna nya användningsområden för SMHIs modellering så att den kan främja en hållbar samhällsutveckling, där pågående klimatförändringar och väderextremer utgör stora utmaningar.

Tillsättningen av professuren i hydrologi är en strategisk satsning för att stärka SMHIs förmåga att förse samhället med kunskap, information och produkter inom hydrologi genom att bidra till den vetenskapliga utvecklingen inom området. Professuren har även en viktig roll inom SMHI för att förbättra arbetet med att ta fram och implementera relevanta FoU-resultat i hela SMHIs verksamhet.

Professuren ska bidra till att stärka externa nätverk och samarbeten med högskolor och institut nationellt och internationellt. Professorn är en viktig företrädare för SMHI mot intressenter, allmänhet, media och övrigt forskarsamhälle.

Forskningsinriktningar som är aktuella ska falla inom ett eller flera pågående fokusområden:

 • Storskalig hydrologisk modellering
 • Vatten- och klimattjänster
 • Hydroklimatologi
 • Småskalig hydrologisk modellering
 • Vattenkvalitet

 Beskrivning av fokusområdena finns på SMHI.se 

https://www.smhi.se/forskning/forskningsenheter/hydrologisk-forskning/forskningsfokus-1.132431

Vi förutsätter en solid bas i hydrologisk processförståelse/-beskrivning, gärna med anknytning till de nyligen definierade 23 olösta problemen av International Association of Hydrological Sciences, IAHS. Du behöver ha kunskap om hydrologiska processer på olika tids- och rumsskalor, inklusive alla komponenter och aktiviteter som ingår i hydrologisk modellering (observationer, modellkonceptualisering, drivdata, kalibrering, datauppdatering/assimilation, utvärdering, kvalitetssäkring, scenario-/prognosmodellering, analys-/resultatsammanställning, visualisering, budskapsformulering), samt gedigen erfarenhet av kommunikation med olika användare inom området. 

Det är meriterande att ha erfarenhet av tvärdisciplinära forskningsarbeten, i synnerhet samarbeten som inkluderar meteorologiska, oceanografiska eller klimatologiska komponenter. Det är även en fördel med erfarenhet av projekt med socio-ekonomiska/humanistiska komponenter och förståelse för sambandet mellan människa, samhälle och klimat.

Som sökande till tjänsten ska du skriva en forskningsplan och där redogöra för vilken inriktning eller vilka inriktningar forskningen är tänkt att ta.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Anställningen omfattar forskning och handledning av forskning på olika nivåer inom inriktningen för tjänsten. I arbetet ingår även vetenskaplig ledning och utveckling av forskningsmiljön på SMHI, administration samt ett aktivt deltagande i forskningsverksamhetens inre och yttre arbete. I professorns ansvarsområde ligger att initiera och driva interna, nationella och internationella forskningsprojekt och att söka externa medel.

Behörighetskrav

Den sökande ska ha vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom områden som är av betydelse för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten.

Kriterier för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet:

 • Den vetenskapliga skickligheten ska vara sådan att personen är internationellt erkänd inom området för tjänsten.
 • Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som överstiger vad som krävs för docentkompetens både kvalitativt och kvantitativt.
 • Den sökandes vetenskapliga publikationer ska vara aktuella, av hög kvalitet och ha publicerats i internationella tidskrifter.
 • Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att initiera, bygga upp, leda och genomföra forskningsverksamhet med egna forskningsanslag erhållna i nationell och internationell konkurrens.
 • God förmåga till pedagogisk förmedling av forskningsresultat är av stor betydelse och dokumenterad erfarenhet av förmedling av forskningsresultat till samhället är ett krav.
 • Den sökande ska uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning (t ex av examensarbetare, postdoktorer) och ska normalt ha varit huvudhandledare för minst en doktorand till doktorsexamen.

 Stor vikt fästs också vid:

 • Dokumenterad erfarenhet av forskning inom inriktningen för tjänsten.
 • Forskningsplanens kvalitet och relevans i förhållande till tjänsten.
 • Dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning
 • Dokumenterad förmåga att skapa nationella och internationella nätverk.
 • Dokumenterad erfarenhet av att inom ämnesområdet samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete.
 • Påvisad erfarenhet och egenskaper som främjar att SMHI ytterligare kan stärka sitt anseende som expertmyndighet.
 • Goda ledaregenskaper.
 • God samarbetsförmåga.
 • Drivkraft och självständighet.
 • Mycket god kommunikativ förmåga så att hen kan vara en god talesperson för SMHI mot samhälle, intressenter och användare.

God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska är ett krav.

Vi förväntar oss att den som inte är svenskspråkig ska sträva efter att så snart som möjligt ha förvärvat tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna fullgöra de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten och kunna kommunicera inom SMHI och med aktörer i SMHIs omvärld.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Norrköping

Värdegrund

SMHI har en starkt förankrad värdegrund där personligt ansvar, delaktighet och tillit är några av ledorden och som professor får du en viktig roll i att koppla ihop dessa värdeord och att hitta en balans mellan strategi och värderingar som kompletterar och samspelar med övriga organisationen.

Vill du veta mer?

För mer information kontakta gärna avdelningschef Helén Andersson eller HR-specialist Karin Lien Aspeqvist. Fackliga representanter är för ST Thomas Bosshard och för SACO Lennart Robertson. Samtliga nås via telefon 011-495 8000 eller via e-post Fornamn.Efternamn@smhi.se.

Din ansökan:

Välkommen med din ansökan senast den 11 maj 2021.

Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som du vill åberopa. Böcker och andra mer omfattande publikationer som inte är digitalt tillgängliga skickas per post. Postförsändelser ska skickas i fyra exemplar, i fyra identiska paket. De adresseras till SMHI; 601 76 Norrköping.

Din ansökan ska innehålla:

 • CV
 • Publikationslista och redogörelse för dina viktigaste resultat som är relevanta för tjänsten
 • De publikationer/vetenskapliga arbeten som du vill åberopa (högst tio stycken)
 • En forskningsplan som beskriver din tilltänkta forskning och dess policyrelevans i anslutning till tjänsten (max två sidor)
 • Eventuella andra handlingar som du vill åberopa

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Kontaktpersoner

Karin Lien Aspeqvist

HR-specialist

011-495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Helén Andersson

Avdelningschef Forskningen

011-495 8000

fornamn.efternamn@smhi.se

Thomas Bosshard

ST

011 495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se

Lennart Robertson

SACO

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se