Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central. Högskolan organiseras utifrån fyra institutioner med ansvar för utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet

Professor i journalistik

Södertörns högskola gör en satsning på medieområdet genom en utlysning av tre professurer i journalistik, medieteknik och i medie- och kommunikationsvetenskap. I en tid av snabb teknikutveckling förändras mediernas roll i samhället såväl till innehåll som form. Medieforskning i gränslandet mellan teknik, samhälle och kultur blir allt viktigare för vår kritiska förståelse av informationssamhället. De tre professorerna ska leda och utveckla mångvetenskaplig forskning om detta nya medielandskap med särskilt ansvar för forskning som är relaterad till Östersjö- och Östeuropaområdet. Det sker i respektive ämne, i samverkan och i olika mångvetenskapliga kontexter.

Journalistik är ett av de större ämnena vid Södertörns högskola och är placerat vid Institutionen för samhällsvetenskaper. Det finns en väl utvecklad forskningsverksamhet inom journalistikämnet med inriktning på medieutveckling och digitala medier. Södertörns högskola har också ett fokus på Central- och Östeuropa i forskningen. Det finns två utbildningsprogram på kandidatnivå, två forskningsförberedande magisterprogram samt kurser för yrkesverksamma. Karaktäristiskt för ämnesmiljön är föreningen av teori och praktik i utbildningen och inriktningen på nya medieformer och medieutveckling.

Arbetsuppgifter
Den nya professorn i journalistik ska vidareutveckla forskningen inom ämnet med särskilt avseende på forskning orienterad mot Östersjöregionen och Östeuropa. Genom samarbete med andra ämnen på högskolan ska professorn bidra till en stark och mångvetenskaplig forskningsmiljö vid Södertörns högskola.

I anställningen ingår 60 procent forskningsrelaterade arbetsuppgifter. Dessa fördelas dels på egen forskning, dels på ämnesutveckling, som inkluderar att leda högre seminarier och att söka externa forskningsmedel i samarbete med de andra forskarna. På övrig tid ska professorn aktivt delta i undervisning, examination och kursutveckling både på grundnivå och avancerad nivå. Undervisningen sker på svenska, samt på engelska vid det internationella magisterprogrammet.

Den nya professorn förväntas också arbeta aktivt för att stärka samarbetet mellan de tre medieämnena och med det omgivande samhället. Anställningen förutsätter en hög grad av närvaro och deltagande i det kollegiala arbetet.

Behörighet
Behörig att anställas som professor i journalistik är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet journalistik eller medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot journalistik. Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens är meriterande. För denna anställning krävs att den sökande  behärskar undervisning på svenska och engelska.Se även Södertörns högskolas anställningsordning punkt 2.1.1. Anställningsordningen återfinns på sh.se/ledigajobb.

Bedömningsgrunder 
Bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet med relevans för anställningens arbetsuppgifter och behörighetskrav visas genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överskrider vad som krävs för antagning till docent, såväl kvalitativt som kvantitativt. (Se Södertörns högskolas Riktlinjer antagning docent. Riktlinjerna återfinns på sh.se/ledigajobb.) Den sökande ska ha visat god förmåga att bygga upp, leda och utveckla forskning av hög kvalitet samt ska ha erfarenhet av handledning av doktorander. Den sökande ska också ha visat god förmåga att kommunicera kunskap om forskningsresultaten. Även andra bidrag till vetenskapligt arbete än egen forskning är meriterande, till exempel uppdrag som opponent eller sakkunnig.

Pedagogisk skicklighet bedöms utifrån förmågan att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalitet på olika nivåer, pedagogiskt utvecklingsarbete samt medverkan i forskningsanknytning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Begreppet pedagogisk skicklighet innefattar även pedagogiskt engagemang och en väl utvecklad och skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn samt formell högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Utöver ovanstående bedömningsgrunder har för denna anställning dessutom följande sekundära bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Samtliga bedömningsgrunder ska vara dokumenterade:

  • Vetenskaplig skicklighet inom journalistikforskning, främst med inriktning på praxisnära forskning kring medieutveckling och journalistikens förändrade former och villkor.
  • Förmåga att utveckla och leda forskningsprojekt och forskningsmiljöer.
  • Erfarenhet av internationellt samarbete inom journalistikforskning, i första hand forskning om journalistik med relevans för Östeuropa och Östersjöområdet.
  • Erfarenhet av kursutveckling och pedagogik inom journalistutbildning.
  • Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället
  • God samarbetsförmåga och administrativ förmåga.

Anställningen
Anställningen är på heltid och tillsvidare. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Då de verksamma professorerna inom Östersjöprogrammet i huvudsak är män ser vi gärna kvinnor som sökande.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 2019-08-25.

LIKNANDE JOBB

Professor i medieteknik


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Professor i omvårdnad...


Mer info
& Ansökan
Västerbottens län, Umeå

Professor i medie- och...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm