Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Campusområdet ligger i Flemingsberg, 19 minuter med pendeltåg från Stockholms central. Högskolan organiseras utifrån fyra institutioner med ansvar för utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet

Professor i medieteknik

Södertörns högskola gör en satsning på medieområdet genom en utlysning av tre professurer i journalistik, medieteknik och i medie- och kommunikationsvetenskap. I en tid av snabb teknikutveckling förändras mediernas roll i samhället såväl till innehåll som form. Medieforskning i gränslandet mellan teknik, samhälle och kultur blir allt viktigare för vår kritiska förståelse av informationssamhället. De tre professorerna ska leda och utveckla mångvetenskaplig forskning om detta nya medielandskap med särskilt ansvar för forskning som är relaterad till Östersjö- och Östeuropaområdet. Det sker i respektive ämne, i samverkan och i olika mångvetenskapliga kontexter.

Medieteknik är ett tvärvetenskapligt teknikämne vid institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. Ämnet har funnits vid Södertörns högskola sedan 2001 och har en bred inriktning mot design, konstruktion och analys av digitala medier. Medieteknik är högskolans näst största utbildningsämne och utgör en dynamisk och kreativ miljö för både forskning och utbildning. Forskningen inom ämnet är mångvetenskaplig, där teknik- och designutforskande kombineras med samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Medieteknik har två program samt fristående kurser på grundnivå och ett tvåårigt internationellt masterprogram på avancerad nivå.

Arbetsuppgifter 
Den nya professorn i medieteknik ska vidareutveckla forskningen inom ämnet med särskilt avseende på forskning orienterad mot Östersjöregionen och Östeuropa. Genom samarbete med andra ämnen på högskolan ska professorn bidra till en stark och mångvetenskaplig forskningsmiljö vid Södertörns högskola.

I arbetsuppgifterna ingår forskning, forskningsledning, administration och undervisning. I anställningen ingår 60 procent som fördelas på egen forskning och ämnesutveckling, inklusive sådana uppgifter som att organisera och leda högre seminarier och att i samverkan med övriga forskare söka externa forskningsmedel. Den anställda förväntas arbeta aktivt för samverkan över ämnesgränser och med det omgivande samhället. Anställningen förutsätter en hög grad av närvaro och deltagande i det kollegiala arbetet.

Behörighet 
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet medieteknik eller motsvarande. Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens är meriterande. För denna anställning krävs att den sökande  behärskar undervisning på engelska. Se även Södertörns högskolas anställningsordning punkt 2.1.1. Anställningsordningen återfinns på sh.se/ledigajobb.

Bedömningsgrunder 
Bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet med relevans för anställningens arbetsuppgifter och behörighetskrav visas genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överskrider vad som krävs för antagning till docent, såväl kvalitativt som kvantitativt. (Se Södertörns högskolas Riktlinjer antagning docent. Riktlinjerna återfinns på sh.se/ledigajobb.) Den sökande ska ha visat god förmåga att bygga upp, leda och utveckla forskning av hög kvalitet samt ska ha erfarenhet av handledning av doktorander. Den sökande ska också ha visat god förmåga att kommunicera kunskap om forskningsresultaten. Även andra bidrag till vetenskapligt arbete än egen forskning är meriterande, till exempel uppdrag som opponent eller sakkunnig.

Pedagogisk skicklighet bedöms utifrån förmågan att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalitet på olika nivåer, pedagogiskt utvecklingsarbete samt medverkan i forskningsanknytning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Begreppet pedagogisk skicklighet innefattar även pedagogiskt engagemang och en väl utvecklad och skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn samt formell högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Utöver ovanstående bedömningsgrunder har för denna anställning dessutom följande sekundära bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Samtliga bedömningsgrunder ska vara dokumenterade:

  • Vetenskaplig skicklighet i forskning rörande design av interaktiva medier med användarperspektiv
  • Skicklighet i att leda och utveckla forskning och forskningsmiljöer, inklusive förmåga att söka och erhålla forskningsanslag
  • Erfarenhet av att tillämpa lokala, regionala eller globala perspektiv i forskningen, gärna inkluderat de länder som ingår i Östersjö- eller Östeuropaområdet
  • Gott internationellt kontaktnät inom relevanta vetenskapliga arbetsfält
  • Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället

Anställningen 
Anställningen är på heltid och tillsvidare. Tillträde sker enligt överenskommelse. 
Då de verksamma professorerna inom Östersjöprogrammet i huvudsak är män ser vi gärna kvinnor som sökande.

Ansökan 
Vi vill ha din ansökan senast 2019-08-25.

LIKNANDE JOBB

Professor i journalistik


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Professor i medie- och...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Professor i omvårdnad...


Mer info
& Ansökan
Västerbottens län, Umeå