Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7.3 miljarder kronor.

En eller flera biträdande universitetslektorer i sociologi

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet är den äldsta i Sverige, den grundades 1947. Institutionen erbjuder grund- och forskarutbildning i sociologi. Grundutbildning ges även i socialpsykologi, sociologi med inriktning mot arbete, organisation och personal och institutionen är värd för kandidatprogrammen Program med inriktning mot Personal- och Arbetslivsfrågor (PA-programmet) och Sociologiprogrammet.

Anställningsperiod
Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor. Kriterier för befordran till universitetslektor finns här: Föreskrifter för befordran samt i Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (avsnitt 2 f).

Arbetsuppgifter
Forskning och undervisning inom sociologi. Till undervisning räknas kursansvar, handledning och kursadministration. Anställningen kan även omfatta administrativa uppgifter. Andelen undervisning i tjänsten uppgår till 40 % under de fyra åren av biträdande lektorat.

Behörighetskrav
Du har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Därutöver ska den sökande uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 39) och Samhällsvetenskapliga fakultetens riktlinjer (avsnitt 2 e).

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra anställningen väl.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Särskild vikt ska läggas vid doktorsexamen i sociologi eller motsvarande kompetens. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

Vetenskaplig skicklighet
Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd och vana att använda såväl kvalitativa som kvantitativa metoder, ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet
Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga. Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering och i första hand kommer pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.

Administrativ och annan skicklighet
Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt. Vidare kommer vikt att fästas vid förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället.

Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

Ansökningsbrev Bilageförteckning Curriculum Vitae Redovisning av vetenskapliga meriter Publikationsförteckning Redovisning av pedagogiska meriter Redovisning av övriga meriter Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

Instruktioner för utformning av ansökan

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/1786.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning

och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.

Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad, 4 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Hannah Bradby, tel 018-471 5183, e-post prefekt-soc@uu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: fakultetshandläggare Ellinor Fiebranz Andersson, tel. 018-471 28 28, e-post samfak@samfak.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 5 december 2022.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Placering: Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Anställningsform: Heltid , Visstidsanställning längre än 6 månader

Lön: Individuell lönesättning

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100

Ort: Uppsala

Län: Uppsala län

Land: Sverige

Facklig företrädare: Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
ST/TCO tco@fackorg.uu.se
Saco-rådet saco@uadm.uu.se

Referensnummer: UFV-PA 2022/1786

Sista dag för ansökan: 2022-12-05

LIKNANDE JOBB

Rektor


Mer info
& Ansökan
Finland, Helsingfors

Dag Hammarskjölds...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala

Professor i...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala