Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Professor i experimentell diabetesforskning

Institutionen för medicinsk cellbiologi

Institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö. Institutionen har över 100 anställda varav ungefär 25 är doktorander, 10 postdoktorer, och 40 forskare, lärare och professorer.

Institutionen för medicinsk cellbiologi tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och utgör en viktig del av det nystartade Uppsala Diabetescentrum (UDC). Institutionen har en lång tradition av framgångsrik forskning inom såväl typ 1- som typ 2-diabetes. Nuvarande styrkeområden inkluderar bland annat Langerhanska ö- hormonsekretionens cellbiologi och fysiologi, immunologiska mekanismer vid typ 1-diabetes och betacellsregenerativ medicin, det senare med en klinisk translationell koppling.

Utöver inriktningen mot diabetes bedrivs vid institutionen forskning inom cellbiologi, cellfysiologi, neurofysiologi, integrativ fysiologi, immunologi och tumörbiologi. Intravitalmikroskopi, avancerad fluorescensmikroskopi av levande celler, elektrofysiologi, sjukdomsmodeller och ö-transplantationsmodeller, stamcellsdifferentiering, organoidkulturer, mikrofluidik och 3D-printing är exempel på metoder som är tillgängliga inom institutionen.

Forskargrupperna samarbetar, inte bara internt och med Akademiska sjukhuset, utan också med andra grupper nationellt och internationellt, liksom med avknoppningsföretag och läkemedelsindustri. Langerhanska öar och andra vävnader från humana donatorer isoleras i Uppsala och tillgängliggörs till forskarsamhället. Infrastruktur och expertis inom olika så kallade omik-teknologier, encellsbiologi, bioinformatik, läkemedelsupptäckt med flera områden finns att tillgå genom den nationella forskningsinfrastrukturen SciLifeLab i Uppsala.

Utöver forskning bedriver institutionen för medicinsk cellbiologi också undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, biomedicin-, apotekar- och sjuksköterskeprogrammen.

Ämnesområdet

Orsakerna till de olika formerna av diabetes är dåligt kända. Nedsatt funktion av de Langerhanska öarna och ändrade hormonsekretionsmönster är kännetecknande för de flesta formerna men funktionella ändringar förekommer också i ö-hormonernas målorgan. För att klarlägga sjukdomsmekanismerna krävs forskning inom en rad olika områden, inte minst mekanistiska studier inom cellbiologi och fysiologi, men även forskning inom utvecklingsbiologi, immunologi, biokemi och molekylärbiologi.

Studier av bland annat gen- och proteinuttryck på encellsnivå med syfte att förstå cellfunktion är också aktuella för ämnesområdet. För att utveckla nya, framtida, behandlingsformer behövs mer kunskap om ö-cellernas funktion, replikation och regeneration, samt hur ö-celler kan genereras från stamceller. Moderna undersökningstekniker och nya modellsystem har stor potential att bidra till betydande framsteg. Sökande med diabetesrelevant cellbiologiskt fokus utanför ö-fältet kan också komma ifråga.

Arbetsuppgifter

Den som anställs kommer att ha ett övergripande ansvar för forskning och forskarutbildning inom ämnesområdet experimentell diabetesforskning, samt handledning och undervisning på forskarnivå, avancerad nivå och grundläggande nivå. I anställningen ingår att leda en aktiv forskargrupp i ämnet, samt att bidra till en positiv utveckling av forskning och utbildning inom ämnet i samverkan med fakultetens forskare och lärare. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3§). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) § 5 gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Vidare gäller enligt AO § 31 att den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska, enligt AO § 32, ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning i enlighet med AO § 22. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas i första hand vid vetenskaplig skicklighet och i andra hand vid pedagogisk skicklighet. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer emellertid att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 3.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 4.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet

Administrativ och ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Enligt anställningsordningen visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 5.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se även RB § 5. Enligt RB § 6 gäller: Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Vid bedömningen av inskickade ansökningar kan internationella sakkunniga komma att anlitas. I denna händelse kan ansökningshandlingar skrivna på svenska behöva skickas till en av universitetet anlitad översättare.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Länkar till regelverk och anvisningar

Anställningsordning för Uppsala universitet
Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Regler och riktlinjer för sammanställning av meriter vid rekrytering av lärare vid Uppsala universitet

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om befattningen lämnas av dekanus professor Karin Forsberg-Nilsson, tel 070-167 95 79, e-post karin.nilsson@igp.uu.se eller prefekten docent Johan Kreuger, e-post Johan.Kreuger@mcb.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 1 juni 2022, UFV-PA 2022/48.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi
Anställningsform: Heltid, Tillsvidareanställning
Lön: Fast lön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige

Facklig företrädare: Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se 
ST/TCO tco@fackorg.uu.se 
Saco-rådet saco@uadm.uu.se 

Referensnummer: UFV-PA 2022/48
Sista dag för ansökan: 2022-06-01

LIKNANDE JOBB

Professor i socialt...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala