Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Professor i klinisk positronemissionstomografi

Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och bedriver undervisning på grund, avancerad och forskarnivå samt forskning. Undervisningen sker bl.a. inom läkarprogrammet, sjuksköterske- specialistsjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammen. Forskning bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen som radiologi och anestesiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete med andra forskargrupper såväl nationellt som internationellt.

IKV har ca 130 anställda och runt 200 registrerade doktorander. Flertalet lärare har anställningar som är förenade med befattning vid Akademiska sjukhuset. Majoriteten av doktoranderna är kliniskt verksamma läkare eller sjuksköterskor. IKV har en omsättning som i år beräknas ligga på 145 miljoner.

Ämnesområdet

PET är en mycket känslig metod för avbildning och kvantifiering av molekylära processer in vivo inom både forskning och klinik. PET/CT är idag en hörnpelare i klinisk verksamhet där användningsområdena utvecklas ständigt, och PET/MR är en kraftfull metod inom forskning med ökande användning i klinisk verksamhet. I första hand baseras den kliniska PET/CT-diagnostiken inom onkologi på avbildning av glukosmetabolismen med spårsubstansen 18F-fluoro-deoxy-glukos (FDG) men även olika receptorligander, såsom 68Ga-DOTATOC för neuroendokrintumördiagnostik, har en stor roll och förväntas få en ännu större användning i och med utvecklingen av PSMA-PET/CT för prostatacancerdiagnostik. Utöver det används PET/CT i Uppsala till exempel inom diagnostik av hjärtsjukdomar med kvantitativa hjärtperfusionsmätningar med 15O-vatten, och inom diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar.

PET verksamheten vid Akademiska sjukhuset har för närvarande fyra toppmoderna PET/CT-kameror och Uppsala universitet var först i Sverige med att införskaffa PET/MR 2014. PET-centrum har en fullt utrustat kemiverksamhet som snart ska utökas med en till cyklotron och nytt GMP laboratorium, och nuklearmedicinavdelningen har nyligen flyttat till nya lokaler. Utöver den kliniska utrustningen finns ett pre-klinisk PET-laboratorium med bl.a. en smådjurs-PET/MR-kamera.

PET-forskningen i Uppsala är ett samarbete mellan bland annat nuklearmedicinare, radiologer, kliniska fysiologer, fysiker och kemister, där ett övergripande mål är att utveckla metoder för precisionsmedicin med kvantitativ hybrid avbildning för translation till klinisk verksamhet. Utvecklingen av spårsubstanser pågår ständigt och har i Uppsala drivits mycket långt, främst avseende 11C-kemi, men också med 18F- och 68Ga-märkta molekyler. För närvarande finns ett mycket stort antal spårsubstanser att tillgå för klinisk diagnostik och forskning inom bl.a. onkologi, neurologi, kardiologi och inflammation.

Arbetsuppgifter

Den som anställs kommer att ha ett övergripande ansvar för forskning och forskarutbildning inom ämnesområdet samt handledning och undervisning på forskarnivå, avancerad nivå och grundläggande nivå. I anställningen ingår att leda en aktiv forskargrupp i ämnet, samt att bidra till en positiv utveckling av forskning och utbildning inom ämnet i samverkan med fakultetens forskare och lärare. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. I anställningen ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete. En tredjedel av arbetstiden upptas av kliniskt arbete vid Akademiska sjukhuset.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) § 5 gäller som allmänt behörighetskrav att den söknade ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.. Vidare gäller enligt AO § 31 att den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den pedagogiska skickligheten ska, enligt AO § 32, ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning i enlighet med AO § 22. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

För behörighet till denna anställning krävs svensk läkarlegitimation samt specialistkompetens inom nuklearmedicin. Den sökande ska, om denne saknar svenskt bevis om specialistkompetens i nukleärmedicin, ha lämnat in ansökan om svenskt bevis om specialistkompetens i nuklearmedicin till Socialstyrelsen senast sista ansökningsdag för den aktuella ansökningen. Den sökande måste dock senast då beslut om anställning fattas ha erhållit svenskt bevis om specialistkompetens i nuklearmedicin.

Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan en sökande som inte har förmågan att undervisa på svenska beredas möjlighet att förvärva förmågan inom de första två åren av anställningen.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas i första hand vid vetenskaplig skicklighet och i andra hand vid pedagogisk skicklighet. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer emellertid att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare. Särskild vikt kommer att fästas vid dokumenterad vetenskaplig och klinisk skicklighet inom positronemissionstomografi, i synnerhet kliniska tillämpningar.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 3.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 4.

Klinisk skicklighet visas genom kliniskt arbete och klinisk utbildning samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserat hälso- och sjukvård.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet

Administrativ och ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Enligt anställningsordningen visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 5.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se även RB § 5. Enligt RB § 6 gäller: Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Vid meritbedömningen kan internationella sakkunniga komma att anlitas. Ansökningar på svenska kan då behövas skickas till översättare.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell
arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Anställningsordning för Uppsala universitet. Föreskrifter för läraranställningar, rekrytering och befordran av lärare.
Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare.
Omfattningen är heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.

Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Dekanus Karin Forsberg Nilsson (070-167 95 79, karin.nilsson@igp.uu.se); Prefekten Per Hellman (018-611 46 17, per.hellman@surgsci.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 11 november 2021, UFV-PA 2020/4764. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Anställningsform: Heltid, Tillsvidareanställning
Lön: Fast lön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100 %
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige

Facklig företrädare: 
Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se
ST/TCO tco@fackorg.uu.se
Saco-rådet saco@uadm.uu.se

Referensnummer: UFV-PA 2020/4764
Sista dag för ansökan: 2021-11-11

LIKNANDE JOBB

Doktorand inom...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Postdoktor i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Doktorand inom...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Högskolelektor i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Postdoktor i...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm