Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Professor i medicinsk biokemi

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning. Institutionens forskning bedrivs inom tre samverkande och delvis integrerade sektioner: cancer, infektioner och immunitet samt genetik och genomik. En närmare beskrivning finns på Forskningsområden - Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi - Uppsala universitet (uu.se)

Beskrivning av ämnesområdet 

Anställningen som professor i medicinsk biokemi ingår i huvudsektionen cancer vid IMBIM. Forskning inom denna sektion spänner över ett brett spektrum som inkluderar proteinkemi, molekylär cell- och tumörbiologi samt glykobiologi. Såväl forskning som utbildning har fokus på molekylära mekanismer av medicinsk relevans som ligger till grund för normal funktion såväl som sjukdomstillstånd. Ämnesområdets bredd gör att det också integrerar forskningen vid IMBIM:s övriga sektioner, såsom immunologi, virologi, bakteriologi och genomik.

Arbetsuppgifter

Forskning, undervisning och administration. Sökande förväntas arbeta inom ett område som kompletterar och förstärker pågående forskning inom sektionen och som även kan utveckla forskningssamverkan inom Uppsala universitet, särskilt vid den medicinska fakulteten. I undervisningen ingår ansvar för utveckling och genomförande av undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom ämnesområdet medicinsk biokemi, vilket innefattar allt från biomolekylers struktur och funktion till metabolism. Till uppgifterna räknas även kursansvar, kursadministration och handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna forskningsämnet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl (AO § 5).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering. (Se AO 31 §).

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning. (se AO 22 §). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter i områden som ger en molekylär förståelse för cellulära och fysiologiska processer med kopplingar till medicinska frågeställningar, och som kan komplettera och utveckla i övrigt pågående forskning vid IMBIM inom ämnesområdet. Till detta räknas även potential att samverka med forskare i andra områden inom Uppsala universitet, särskilt inom den medicinska fakulteten, för att initiera, driva och medverka i bredare forskningsprojekt. Även kompetens och erfarenhet av att tillämpa experimentella tekniker och utveckling av nya experimentella metoder är meriterande. Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskaplig produktion från de senaste tio åren.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även omfattningen, dvs forskningens bredd och djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom förmåga att genom forskningen samverka med det omgivande samhället tillmätas betydelse. (AO 20 §).

Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB § 3).

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 4.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. (AO 4 §).

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Enligt anställningsordningen visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 5.Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se även RB § 5.

Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. Se även RB § 6.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande, kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas
Tillträde: Efter överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Catharina Svensson, 070-425 03 85

Anställningsordning för Uppsala universitet
Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci 

För instruktioner av ansökans utformning: Meritportföljer - riktlinjer för meritvärderingar och anvisningar för sammanställning

Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast den 28 februari 2022, UFV-PA 2021/3489.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem. 

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi
Anställningsform: Heltid, Tillsvidareanställning
Lön: Individuell
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige

Facklig företrädare: 
Saco-rådet saco@uadm.uu.se 
ST/TCO tco@fackorg.uu.se 
Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se 

Referensnummer: UFV-PA 2021/3489
Sista dag för ansökan2022-02-28

LIKNANDE JOBB

Programdirektör i kemi


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala

En eller flera...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala

Prefekt till...


Mer info
& Ansökan
Västra Götalands län, Göteborg