Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor. Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala Universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning. Institutionens forskning bedrivs inom tre samverkande och delvis integrerade sektioner; cancer, infektioner och försvar samt genetik och genomik

Professor i medicinsk virologi

Ämnesområdet: Anställningen som professor i medicinsk virologi ingår i sektionen infektioner och försvar vid IMBIM. I ämnesområdet bedrivs forskning och utbildning om virus och virusinfektioner med fokus på molekylära mekanismer, experimentella system samt förståelse av utveckling och spridning av virussjukdomar av medicinsk relevans. Ämnesområdet gränsar mot forskning vid IMBIM:s övriga sektioner, såväl immunologi som genetik och cell- och tumörbiologi.

Arbetsuppgifter: Egen forskning, undervisning och administration. Sökande förväntas arbeta inom ett område som kompletterar och förstärker pågående forskning inom området virologi och som även kan utveckla forskningssamverkan inom Uppsala universitet, särskilt den medicinska fakulteten. I undervisningen ingår ansvar för utveckling och genomförande av undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom ämnesområdet virologi. Hit räknas även kursansvar, kursadministration och handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna forskningsämnet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl (AO § 5).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög nationell och internationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det nationella och internationella vetenskapssamhället kommer att bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i internationella tidskrifter.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO § 23). Därutöver ska den sökande uppvisa dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Behörighetsgrunder: Vid urval bland de sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter i områden som kan komplettera och utveckla i övrigt pågående forskning inom området virologi. Till detta räknas även potential att samverka med forskare i andra områden inom Uppsala universitet, särskilt inom den Medicinska fakulteten, för att initiera, driva och medverka i bredare forskningsprojekt. Vetenskaplig skicklighet avser i första hand vetenskaplig kvalitet, självständighet och utvecklingspotential, där omfattning, bredd och djup kommer att tillmätas betydelse. Kompetens och erfarenhet av att utveckla och tillämpa nyskapande experimentella tekniker är meriterande. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB § 7).

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 8.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som, efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Personlig lämplighet kommer här att tillmätas betydelse.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se även RB § 5.

Enligt anställningsordningen visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 5

Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse. Se även RB § 6.

Jämställdhetsaspekten kommer att tillämpas om två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter efter en kvalitativ helhetsbedömning.

Upplysningar om anställningen lämnas av: tillträdande dekanus Karin Forsberg Nilsson, 070-1679579, karin.nilsson@igp.uu.se, eller av prefekt Catharina Svensson, 070-4250385.

Anställningsordning för Uppsala universitet finns på: Mål och regler för Uppsala universitet.

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci återfinns på vetenskapsområdes hemsida.

Regler och riktlinjer för sammanställning av meriter vid rekrytering av lärare, fastställd av fakultetsnämnden för medicin och farmaci finns på: Mål och regler för Uppsala universitet.

Välkommen med din ansökan, som bör vara skriven på engelska, senast den 10 augusti 2020, UFV-PA 2020/248.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

LIKNANDE JOBB

Tretton doktorander...


Mer info
& Ansökan
Västerbottens län, Umeå

Professor i islamologi


Mer info
& Ansökan
Skåne län, Lund

Professor i...


Mer info
& Ansökan
Skåne län, Lund