Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Professor i socialt arbete

Professuren är förlagd vid Centrum för socialt arbete (CESAR) som 2023 planeras att ombildas till en egen institution för socialt arbete.

CESAR – Centrum för socialt arbete vid sociologiska institutionen, bildades vid årsskiftet 2017/18 och är idag en komplett utbildningsmiljö med ansvar för socionomprogrammet, masterprogram, forskarutbildning och forskning i socialt arbete.  Uppdragsutbildning inom socialt arbete ges efter behov.

CESAR befinner sig i en utvecklingsfas där socionomprogrammet expanderar och fr.o.m. hösten 2021 ges vid både campus Uppsala och campus Gotland. Lektorerna vid Cesar är mycket forskningsaktiva och det pågår projekt med både nationella och internationella samarbetspartners. Forskningen vid CESAR  sker även i samarbete med den miljö och de forskargrupper som finns vid sociologiska institutionen.

Arbetsuppgifter

Forskarutbildningen är relativt nystartad och arbetsuppgifterna omfattar ett övergripande ansvar för såväl uppbyggnad och utveckling av forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet socialt arbete. Undervisning och handledning inom Cesars utbildningar på samtliga nivåer. Fakultetens ambition är att omkring hälften av arbetstiden ska utgöras av egen forskning. Därutöver finns möjlighet till en betald sabbatstermin efter ett antal års anställning.

I arbetsuppgifterna ingår att informera om forskning och utvecklingsarbete, medverkan i, planering och ledning av forskningsprojekt (inkl. ansökningar om forskningsmedel) samt samarbete och samverkan med det sociala fältet (praktiken). Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Uppsala universitet, kan också förekomma.

Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet, sprida forskning samt att stärka samarbetet med andra forskningsmiljöer i socialt arbete både nationellt och internationellt. Vidare att följa den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för utvecklingen av ämnet socialt arbete vid Uppsala universitet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller mycket hög internationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 32) och Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (avsnitt 2b).

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevanta för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder; vetenskaplig och pedagogisk skicklighet

Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare vid universitetet ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid tillsättning av denna professur kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt ska fästas vid den vetenskapliga skickligheten. En sammanvägning av bedömningsgrunderna ska emellertid ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mera skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna. Kraven på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och specifika förutsättningar.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som såväl kvalitativt som kvantitativt i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens.

Den sökande ska normalt som huvudhandledare ha handlett minst en doktorand till disputation, såvida inte särskilda skäl föreligger.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid förankringen i forskning i socialt arbete.

Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. 

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet

Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Även samarbetsförmåga och skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, möjlighet att bidra till synergier inom och utom institutionen ska beaktas. Vidare beaktas förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Särskilt meriterande betraktas dokumenterad erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete av forskning i socialt arbete. Som särskilt meriterande betraktas också erfarenhet av ledningsansvar.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa den sökandes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder denne använder.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande

Fullständig ansökan, ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

  • Ansökningsbrev
  • Bilageförteckning
  • Curriculum Vitae
  • Redovisning av vetenskapliga meriter
  • Publikationsförteckning
  • Redovisning av pedagogiska meriter
  • Redovisning av övriga meriter
  • Vetenskapliga (max 10) och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
  • Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)

Om anställningen

Anställningen är tillsvidare.
Omfattningen är heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.

Placeringsort: Uppsala

Instruktioner för utformning av ansökan

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2022/749.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning

Upplysningar om anställningen lämnas av

Föreståndare Siv-Britt Björktomta, tel. 018-471 7804, e-post siv-britt.bjorktomta@soc.uu.se.  

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: Fakultetshandläggare Ellinor Fiebranz Andersson, tel. 018-471 28 28, e-post, samfak@samfak.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 31 maj 2022.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Placering: Uppsala universitet, Centrum för socialt arbete (CESAR)
Anställningsform: Heltid, Tillsvidareanställning
Lön: Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige

Facklig företrädare: Seko Universitetsklubben seko@uadm.uu.se 
ST/TCO tco@fackorg.uu.se 
Saco-rådet saco@uadm.uu.se 

Referensnummer: UFV-PA 2022/749
Sista dag för ansökan: 2022-05-31

LIKNANDE JOBB

Professor i...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala